Offenlegung Liegenschaftskataster Stallberg

Offenlegung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters Gemarkung Stallberg, Gemarkungsnummer: 4272

• Datei: Offenlegung.pdf